top of page

בודק שכר מוסמך

קצת על המקצוע:

בשנים האחרונות, מאז כניסתו לתוקף של החוק להגברת האכיפה בכל הקשור בדיני עבודה, הופכים מנהלי הארגון להיות חשופים יותר לתביעות אזרחיות, מנהליות ופליליות. אנו שומעים על מקרים רבים שבהם עובדים תבעו את המנהלים שלהם לאחר שלא שולם להם שכר הוגן, שפוטרו באופן לא תקין או שזכויות מסוימות המגיעות להם על פי חוק קופחו. בהמשך לכך, נוצר ביקוש לקורסים בתחום החשבונאות להכשרת מומחים בבדיקת שכר, שיוכלו לספק חוות דעת תקופתיות לתאגידים ולהסדיר את האחריות של המעביד כלפי עובדיו הישירים.

מה נלמד:

• חוק להגברת האכיפה של דיני עבודה
• תפקיד בודק שכר מוסמך
• חוקי עבודה ודיני עבודה
• תשאול וחקירה
• בדיקה, בקרה, פיקוח וביקורת
• דו"ח בדיקת שכר
• מערכות שכר

היכן לומדים את הקורס? ​

איזה תעודה מקבלים?

• תעודת גמר בודק שכר מוסמך מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ורשת מכללות עתיד.
• תעודת מקצוע בודק שכר מוסמך

סך שעות לימוד

150 שעות לימוד אקדמיות

מה צריך כדי להתקבל?

• בעל תעודה של חשב שכר שבידו תעודת גמר קורס חשבי שכר שהעניקו האגף להכשרה או לשכת
רואי החשבון בישראל , אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק בחשבות שכר בהיקף עבודה נדרש
• או רואה חשבון אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק בראיית חשבון או בחשבות בהיקף עבודה נדרש.
או שוכנעה שערב תחילתן של תקנות אלה ערך במסגרת עיסוקו בבדיקות לפי סעיפים (2)27 ו- 33 (ב)(4)
לחוק במשך 12 חודשים לפחות.
• או עורך דין, אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק בדיני עבודה במשרה בהיקף עבודה נדרש.
• או מבקר פנימי, כמשמעותו בחוק הביקורת הפנימית, התשנ" ב - 1992 -אם ועדת קבלה שוכנעה כי
עסק במסגרת עיסוקו בתחומי שכר עבודה ודיני עבודה בהיקף עבודה נדרש .
• או יועץ מס אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק במסגרת עיסוקו בתחומי שכר עבודה ודיני עבודה
בהיקף עבודה נדרש .
• או כלכלן, או מי ששימש בעבר מפקח עבודה אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק במסגרת עיסוקו –
בתחומי שכר עבודה ודיני עבודה בהיקף עבודה נדרש.
• ועדת קבלה ) ראיון, הצגת אישורי השכלה, הכשרה מקצועית, וותק מקצועי).

הטבות: 90% הנחה משכר הלימוד לחיילים משוחררים בהתאם לנהלי הקרן בהכוונה לחיילים משוחררים

bottom of page