top of page
עריית נשר
Job Interview

עריית נשר

מכרז כ"א פנימי/חיצוני 46/2022
לעיריית נשר דרוש/ה
הנדסאי/ת אדריכלות/ מהנדס אזרחי (ממלא מקום לחל"ד)

תיאור התפקיד: תכנון אדריכלי ועיצוב פנים של מבני ציבור וחינוך, אחריות על תחום בטיחות ונגישות בעיר
כפיפות ארגונית: מהנדס העיר מתח דרגות: +37-39 בדירוג מהנדסים/הנדסאים/ חוזה דירוגי (בהתאם להחלטת הרשות כרשות איתנה ובכפוף לכללים וההנחיות הקיימים). היקף משרה: 100%

טווח שכר משוער: כ- 7,000- 8,000 ברוטו (כולל אחזקת רכב)
הערה: תחשיב זה משמש כהדמיה בלבד, הוא אינו מחייב ולא ניתן להקנות מכוחו זכיות.
תיאור התפקיד:
• תכנון אדריכלי ועיצוב פנים למבני ציבור וחינוך כולל התאמת נגישות החל משלב הוצאת תכניות, כתבי כמויות, סיור קבלנים, פיקוח על ביצוע העבודה ועד סגירת חשבון סופי.
• ריכוז תחום הנגישות בעיר כולל – ביצוע תכניות אדריכליות, כתבי כמויות ופיקוח להתאמות נגישות במבני ציבור, חינוך, מתנסים ופיס, בנוסף לטיפול בתחום הנגישות בגני משחקים, חניות ציבוריות וכד'.
• טיפול שוטף בהקצאות ואישורי חניות נכים ברחבי העיר
• ריכוז תחום הבטיחות בעיר – סקרי בטיחות למוסדות חינוך, בטיחות מבני ציבור, מתקני ספורט, מגרשי ספורט , מעליות ציבוריות ובגשרים התלויים.
• טיפול שוטף בתחום תחבורה ציבורית – כולל קשר מול חברת "אגד" ומשרד התחבורה, הקצאת תחנות אוטובוס חדשות, שדרוג תחנות ברחבי העיר , קשר מול משטרת ישראל בכל הקשור להסדרי תנועה ואישורי עבודה, השתתפות בוועדת התמרור וכד'.
• מתן מענה לקריאות מוקד עירוני בכל הנוגע לתחום ההנדסה.

תנאי סף – השכלה:
• הנדסאי/ת בתחום הנדסה אזרחית או ארכיטקטורה/ אדריכלות
• יתרון – בוגרי תואר ראשון בהנדסה אזרחית או ארכיטקטורה/ אדריכלות
• רישום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים בתחום הנדסה אזרחית או ארכיטקטורה/ אדריכלות
• רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק מהנדסים ואדריכלים תשי"ח
• רישיון נהיגה בתוקף
• בוגר/ת קורס נגישות ובטיחות או חתימה על התחייבות לסיום קורס בהצלחה עד שנתיים מתחילת עבודה ברשות - יתרון

תנאי סף – ניסיון מקצועי:
• לפחות 3 שנות ניסיון בתפקיד דומה - אדריכל/ מהנדס אזרחי/ הנדסאי אדריכלות.
• עדיפות לבעלי/ות ניסיון ברשות מקומית
• יתרון לבעלי/ות ידע בתוכנות מקצועיות - אוטוקאד וכד

כישורים נוספים:
• שליטה ב Office עבודה עם תוכנות בתחום ההנדסה
• בעל/ת תודעת שירות גבוהה יחסי אנוש טובים
• ייצוגיות אל מול תושבים ובעלי מקצוע
• קפדנות ודיוק בביצוע

* יש לציין כי פניות שתגענה ללא תעודות המעידות על השכלה, ניסיון ניהולי, ניסיון מקצועי כאמור לעיל, לא תובאנה בחשבון היות ולא יוכלו להיבדק באופן הראוי.

הגשת מועמדות לתפקיד בצרוף קו"ח עד יום ג' 16/8/2022 בשעה 12:00 למזכירת מח' משאבי אנוש הגב' ענבל קנופף,
פקס 04-8299278 או דוא"ל: inbal.k@nesher.muni.il

הגשת מועמדות אשר תשלח ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה/רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת, תיפסל על הסף ביום האחרון להגשת המועמדות כפי שמפורסם בפרטי המכרז/משרה. על פי הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988. המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד. תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שוויון זכויות האישה, התשי"א-1951 אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס"ח 2008. תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב(א) ו- 173ב(ב) לפקודת העיריות [נוסח חדש] אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

רועי לוי
ראש העיר

הערות למכרז:
• יש להגיש לכל מכרז/משרה טופס הגשת מועמדות למכרז "שאלון למועמד" (מפורסם באתר עיריית נשר בקישור https://www.nesher.muni.il/uploads/n/1613466979.5796.pdf ) בצירוף המסמכים הבאים:
o קורות חיים – קו"ח יכללו פירוט מלא ביחס להשכלה והניסיון המקצועי והניהולי של המועמד.
o תעודות השכלה והמלצות.
o אישור העסקה ממקומות עבודה קודמים (על אישור ההעסקה לכלול תאריכי העסקה מלאים, היקפי משרה, פירוט העיסוקים והניסיון הניהולי ככל שנדרשים).
*המלצות יתקבלו רק עם לוגו וחתימת המעסיק.
• הליך המיון יבוצע רק למועמדים העונים על תנאי הסף בהתאם לנדרש בנוסח המכרז, והגישו מועמדותם בפרק הזמן שנקבע לכך. העמידה בתנאי הסף תבחן לפי אסמכתאות בלבד ואין די בקורות החיים להוכחת עמידה בתנאי הסף. המועמדים שיוערכו כמתאימים ביותר יוזמנו לראיון בפני ועדת המכרזים.
• בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה ניתנת לאשה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות למשרה הפנויה.
• מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י המועמד/ת לבין ענייניו/ ענייניה האחרים ובכפוף לסייגים להעסקת קרובי משפחה, בהתאם להוראות הדין, הנחיות וחוזרי מנכ"ל של משרד הפנים.
• לפי נוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים עובדי הרשויות המקומיות (פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 2011/2 ביום א' בניסן התשע"א, 5 באפריל 2011) על המועמד שיבחר למשרה מהמשרות המפורטות בנוהל למלא שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ולערוך הסדר למניעת ניגוד עניינים אם יידרש וזאת כתנאי לכניסתו לתפקיד, בהתאם להוראות הנוהל.
• הרשות המקומית תדרוש, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי מהמועמדים, להיבחן במבחני התאמה, בעל פה או במעשה או במבחן במסגרת הגופים העוסקים בכך, טרם זימונם לוועדת המכרזים ותהא רשאית לזמן לוועדת המכרזים את המועמדים עם הציון הגבוה שהושג במבחן.
• מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה. המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.
• תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.
• הרשות המקומית אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת או שלב את הליכיו של מכרז זה.
• הרשות המקומית שומרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדותו למשרה האמורה.
• על המכרז חלות ההוראות הקבועות בתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות, תש"ם –1979) .
• מועמד שלא יצרף תיעוד מתאים המאמת את הדרישות הנ"ל עד למועד אחרון להגשת המועמדות (הרשום מטה), יראו בו כמי שלא עמד בדרישות הסף שנקבעו בנוסח המכרז.

לשליחת קורות חיים והגשת מועמדות

bottom of page