תנאי רישום הרשמה אונליין

איסור עישון בבניין המכללה
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת תיקנה את התוספת לחוק והרחיבה את חוק איסור העישון במוסדות חינוך.
על-פי החוק ייאסר עישון בכל מקום במוסד המוגדר "מוסד חינוכי", ובעיקר בבתי הספר ובמכללות.
החל מהיום תלמיד/ה שיעשן/תעשן בשטח המכללה יועמד/תועמד לועדת משמעת ותישקל הפסקה מיידית של לימודיו/ה.

הצהרה

אנו מביאים לידיעתך כי לא חלה עליך חובה חוקית למלא את הפרטים שבשאלון זה. פרטים אלו דרושים לצורך בחינת בקשתך להתקבל ללימודים במכללה. הפרטים שמסרת יוכנסו למאגר מידע ממוחשב וישמשו לצרכי המכללה, מה"ט, מ. העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ביטוח לאומי משרד החינוך והתרבות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. חתימתך על טופס זה מהווה אישור לכך שאת/ה מסכים/ה שהפרטים שמסרת בטופס זה יועברו על ידי המכללה לגורמים הנ"ל.
הנני מתחייב/ת למלא אחר תקנון המכללה שזמין באתר עתיד ולציית לכל החלטות המכללה במשך כל זמן לימודי בה. כן אני מתחייב/ת לשלם את שכר הלימוד החל עלי עפ"י תקנון המכללה, כפוף להנחיות מה"ט, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים . אני מקבל/ת עלי לחתום על טופס ההתחייבות לתשלום שכר הלימוד וכל התשלומים הנלווים לו, כל עוד לא חתמתי על טופס כזה ישמש מסמך זה כהוכחה לחובתי זו.

תנאי התשלום
1.    הסטודנט/ית מתחייב/ת לשלם את מלוא שכה"ל בתחילת שנת הלימודים, בתשלום אחד או במספר תשלומים חודשיים, בהתאם לקובץ נהלים של המכללה, לפי הריבית המקובלת במשק כולל ריבית פיגורים של החשב הכללי.
2.    הסטודנט/ית לא יהיה/תהיה רשאי/ת לבטל שיק או תשלום בכרטיס אשראי ששולם כדמי הרשמה או על חשבון שכר לימוד.
3.    דמי הרשמה יוחזרו רק במקרים הבאים:

א.    הנהלת המכללה החליטה משקולים שונים לא לפתוח את המגמה, אז יבוצע ההחזר תוך 45 יום.
ב.    הנרשם/ת ממתין/ה לפתיחת המגמה תקופה העולה על חמישה חודשים מיום ההרשמה וטרם נקבע מועד לפתיחת המגמה.
4.    שכר הלימוד יוחזר רק במקרים הבאים:
א.    אם בוטלה פתיחת המגמה ע"י הנהלת המכללה, יוחזר התשלום במלואו, אין המכללה אחראית לפיצוי המועמד על נזק כלשהו בגין כיתה שלא נפתחה.
ב.    הסטודנט/ית הודיע/ה בכתב על ביטול ההשתתפות בלימודים לכל המאוחר, עד 14 יום לפני פתיחתו. ההודעה תחשב כנמסרה אם תשלח בדואר רשום והיום בו תתקבל במכללה בפועל יחשב כיום הפסקת הלימודים או בטול ההרשמה. הודעה בע"פ או בטלפון לא תחשב כקובעת. במקרה כזה יחויב בתשלום דמי הרשמה בלבד.
ג.    הסטודנט/ית הודיע/ה בכתב על בטול השתתפותו/ה בקורס, במועד מאוחר יותר מהנקוב בסעיף ב' (1) לעיל, ולפני פתיחת הקורס, יחוייב/תחויב הסטודנט/ית עפ"י נהלי מה"ט.
5.    הפסקת הלימודים במהלך הקורס בהתאם להנחיות מה"ט.
6.    שכר הלימוד בשנת הלימודים השניה ו/או השלישית בהתאם למחירון מה"ט שיהיה בתוקף ביום פתיחת הלימודים של אותה שנה.

דברו איתנו 

טל: 9088*

דוא"ל: ramit@atid.org.il

רחוב מוצקין 13 טירת הכרמל  39104

  • ss
  • טלפון
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • ווטסאפ

Powered by Guy Hezi