top of page

תנאי רישום

הצהרה

אנו מביאים לידיעתך כי לא חלה עליך חובה חוקית למלא את הפרטים שבשאלון זה. פרטים אלו דרושים לצורך בחינת בקשתך להתקבל ללימודים במכללה. הפרטים שמסרת יוכנסו למאגר מידע ממוחשב וישמשו לצרכי המכללה, מה"ט, מ. העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ביטוח לאומי משרד החינוך והתרבות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. חתימתך על טופס זה מהווה אישור לכך שאת/ה מסכים/ה שהפרטים שמסרת בטופס זה יועברו על ידי המכללה לגורמים הנ"ל.
הנני מתחייב/ת למלא אחר תקנון המכללה שזמין באתר עתיד ולציית לכל החלטות המכללה במשך כל זמן לימודי בה. כן אני מתחייב/ת לשלם את שכר הלימוד החל עלי עפ"י תקנון המכללה, כפוף להנחיות מה"ט, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים . אני מקבל/ת עלי לחתום על טופס ההתחייבות לתשלום שכר הלימוד וכל התשלומים הנלווים לו, כל עוד לא חתמתי על טופס כזה ישמש מסמך זה כהוכחה לחובתי זו.

תנאי התשלום
1.    הסטודנט/ית מתחייב/ת לשלם את מלוא שכה"ל בתחילת שנת הלימודים, בתשלום אחד או במספר תשלומים חודשיים, בהתאם לקובץ נהלים של המכללה, לפי הריבית המקובלת במשק כולל ריבית פיגורים של החשב הכללי.
2.    הסטודנט/ית לא יהיה/תהיה רשאי/ת לבטל שיק או תשלום בכרטיס אשראי ששולם כדמי הרשמה או על חשבון שכר לימוד.
3.    דמי הרשמה יוחזרו רק במקרים הבאים:

א.    הנהלת המכללה החליטה משקולים שונים לא לפתוח את המגמה, אז יבוצע ההחזר תוך 45 יום.
ב.    הנרשם/ת ממתין/ה לפתיחת המגמה תקופה העולה על חמישה חודשים מיום ההרשמה וטרם נקבע מועד לפתיחת המגמה.
4.    שכר הלימוד יוחזר רק במקרים הבאים:
א.    אם בוטלה פתיחת המגמה ע"י הנהלת המכללה, יוחזר התשלום במלואו, אין המכללה אחראית לפיצוי המועמד על נזק כלשהו בגין כיתה שלא נפתחה.
ב.    הסטודנט/ית הודיע/ה בכתב על ביטול ההשתתפות בלימודים לכל המאוחר, עד 14 יום לפני פתיחתו. ההודעה תחשב כנמסרה אם תשלח בדואר רשום והיום בו תתקבל במכללה בפועל יחשב כיום הפסקת הלימודים או בטול ההרשמה. הודעה בע"פ או בטלפון לא תחשב כקובעת. במקרה כזה יחויב בתשלום דמי הרשמה בלבד.
ג.    הסטודנט/ית הודיע/ה בכתב על בטול השתתפותו/ה בקורס, במועד מאוחר יותר מהנקוב בסעיף ב' (1) לעיל, ולפני פתיחת הקורס, יחוייב/תחויב הסטודנט/ית עפ"י נהלי מה"ט.
5.    הפסקת הלימודים במהלך הקורס בהתאם להנחיות מה"ט.
6.    שכר הלימוד בשנת הלימודים השניה ו/או השלישית בהתאם למחירון מה"ט שיהיה בתוקף ביום פתיחת הלימודים של אותה שנה.

 

איסור עישון בבניין המכללה

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת תיקנה את התוספת לחוק והרחיבה את חוק איסור העישון במוסדות חינוך.על-פי החוק ייאסר עישון בכל מקום במוסד המוגדר "מוסד חינוכי", ובעיקר בבתי הספר ובמכללות.החל מהיום תלמיד/ה שיעשן/תעשן בשטח המכללה יועמד/תועמד לועדת משמעת ותישקל הפסקה מיידית של לימודיו/ה.

תנאי הלימודים

1. פתיחת המגמה מותנית במספר נרשמים מינימלי ובאשור מה"ט. לפיכך רשאית הנהלת המכללה לא לפתוח מגמה מסוימת במידה ולא קוימו התנאים לעיל.

2. גובה שכר הלימוד נקבע מדי שנה ע"י מה"ט – המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית, והינו צמוד למדד המחירים לצרכן. אי לכך, יותאמו התשלומים בהתאם.

3. הנהלת המכללה רשאית לפני או תוך כדי הלימודים לשנות את מקום הלימודים תוך מתן התראה לסטודנטים ובלבד שהמקום החדש לא ירחק מהקודם ב- 5 ק"מ.

4. להנהלת המכללה הזכות להחליט על הפסקת לימודים של כל סטודנט/ית מסיבה של אי עמידה בדרישות פדגוגיות ו/או משמעתיות.

5. סטודנט/ית  שסיים/מה את כל חובותיו/ה הלימודיים בהתאם לדרישות מה"ט ופרע/ה מלוא התחייבויותיו הכספיות למכללה, לרבות שכ"ל וכל הנלווים לו, זכאי/ת לקבלת דיפלומת הנדסאי מטעם מה"ט.

bottom of page