top of page
מלגות סטודנטים? אולי גם אתם זכאים למלגה!

מלגות

סטודנטים? אולי גם אתם זכאים למלגה!

עתיד רשת מכללות מברכת אתכם על קבלתכם ללימודים.

בישראל קיימות מלגות לימודים רבות היכולות לסייע  לסטודנטים בזמן הלימודים.

לפניכם מספר מלגות מרכזיות שניתן לבדוק את הרלוונטיות שלהם לגביכם ולהיערך להגשתם.

bottom of page